SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ

Usporiadateľ súťaže: Silke s. r. o., Velehradská 930/30, 821 08 Bratislava, Slovenská Republika, IČO: 50195816, DIČ: 2120217022. (ďalej len ako „Usporiadateľ“).

1. Doba trvania súťaže

Súťažná akcia s názvom #NoiliRadost (ďalej iba ako „súťaž“) bude realizovaná v termíne 14. 6. 2018 – 16. 5. 2018 (ďalej tiež „doba trvania súťaže“) na území Slovenskej republiky.

2. Podmienky účasti

Účastníkom súťaže sa stáva fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá sleduje alebo začne v čase súťaže sledovať profil @noilibeauty a napíše do komentárov pod súťažný instagramový post „Zoznámte sa s kozmetickou značkou Noili a urobte si #NoiliRadost naším omladzujúcim nočným sérom s vitamínom C #NoiliVitaminCSerum. Ako na to: 1. sledujete náš profil @noilibeauty, 2. otagujte priateľku/priateľa, 3. dajte tomuto príspevku lajk, 4. do komentárov napíšte, aké účinky má vitamín C na našu pleť – stačí zmieniť jeden benefit ...“

Osoby mladšie ako 18 rokov musia mať na účasť v Súťaži súhlas zákonného zástupcu. Výhercom sa môže stať iba účastník s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby a zamestnanci Usporiadateľa a Organizátora ani osoby im blízke v zmysle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníku.

3. Výhry

Celkovo 5 produktov Pro-Collagen Vitamin C Night Oil Serum, každý z piatich úspešných účastníkov dostane jeden kus séra Pro-Collagen Vitamin C Night Oil Serum.

4. Výhercovia

Výhercovia budú vyberaní 2-člennou porotou zloženou zo zástupcov Usporiadateľa. Kritériom bude správnosť odpovede na otázku týkajúcu sa účinkov vitamínu C na pleť. Výhercovia budú o svojich výhrach informovaní najskôr nasledujúci deň, najneskôr potom do troch dní od konca Súťaže v aplikácii Instagram, a to komentárom pod súťažným postom s informáciou, že ich Organizátor Súťaže bude kontaktovať prostredníctvom instagramovej súkromnej pošty (direkt). Výherca je povinný zaslať svoju adresu najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol prvýkrát vyzvaný. Pokiaľ výherca svoju adresu do tejto lehoty nepošle, prepadá výhra Usporiadateľovi. Na základe poskytnutých informácií bude výhra odoslaná najneskôr do 30 dní od dátumu doručenia adresy. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s priebehom doručovania výhier. Výhry nie je možné vyplatiť alternatívne v hotovosti, ani ich nemožno vymáhať súdne.
Pokiaľ by sa výhercom mal stať účastník, ktorý nemá doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, nie je možné mu výhru poskytnúť. Nevydané výhry, vrátane neudelených výhier z dôvodu nízkeho počtu súťažiacich, prepadnú Usporiadateľovi.
Výhra v súťaži sa nebude realizovať v prípade, ak Usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie akéhokoľvek podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo súťažiacich či inej osoby, ktorá dopomohla danému súťažiacemu k získaniu výhry.
 

5. Súhlas s pravidlami a ochrana osobných údajov

Zdieľaním súťažného príspevku na svoj profil s príslušným označením (viď bod č. 2) vyjadruje účastník Súťaže dobrovoľne svoj výslovný súhlas s pravidlami a súčasne udeľuje v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, bezplatný súhlas so spracovaním osobných údajov a fotografií poskytnutých v rámci projektu spoločnosti Silke s. r. o., Velehradská 930/30, 821 08 Bratislava, Slovenská Republika, IČO: 50195816, DIČ: 2120217022 ako správcovi a spracovateľovi, za účelom ďalšieho marketingového spracovania týchto údajov t. j. ponúkanie obchodu a služieb a zasielanie informácií o marketingových akciách správcu, zahŕňajúce aj zasielanie informácií a iných obchodných oznámení prostredníctvom SMS správ, e-mailov, ako aj ďalších elektronických prostriedkov, a ďalej súhlas s použitím týchto údajov a fotografií v oznamovacích prostriedkoch a na webových stránkach správcu, ak je toto použitie v súvislosti s touto Súťažou, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Účastník má právo prístupu k osobným údajom a ďalšie práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a tento súhlas môže byť kedykoľvek bezplatne na adrese spracovateľa odvolaný.
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných oznámení je nevyhnutný pre účasť v projekte. Ak dostane Organizátor či Usporiadateľ nesúhlas alebo žiadosť o vymazanie z databázy, má toto automaticky za následok zrušenie účasti príslušného účastníka v tejto Súťaži bez náhrady. Tento výslovný súhlas Usporiadateľovi ako správcovi a Organizátorovi ako spracovateľovi zahŕňa najmä súhlas:
- k zasielaniu informačných e-mailov týkajúcich sa tejto Súťaže a ďalších marketingových aktivít Usporiadateľa.
- k použitiu nasledujúcich osobných údajov Usporiadateľom: meno, priezvisko, adresa (ulica, číslo popisné, mesto/obec a PSČ) a e-mail.
- s prípadným zverejnením svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko a mesto/obec na výhernej listine.
Vzhľadom na skutočnosť, že súčasťou Súťaže sú alebo môžu byť autorské diela súťažiacich, udeľuje taktiež týmto každý súťažiaci (resp. účastník Súťaže) súhlas s úpravami a akýmkoľvek užitím diela podľa ustanovenia Autorského zákona v platnom znení, diela alebo jeho častí Usporiadateľom pre marketingové účely spojené s touto Súťažou a s propagáciou jeho výrobkov a / alebo obchodné účely s týmito výrobkami spojenými, a to zadarmo, neobmedzene časom i miestom.
Ďalej súťažiaci zapojením sa do Súťaže berie na vedomie a záväzne prehlasuje, že autorské dielo v podobe fotografie, ktorú pridá do Súťaže je jeho dielom a/alebo má od autora a všetkých osôb s týmto dielom spojených súhlas s použitím v rámci tejto Súťaže aj po Súťaži a podľa pravidiel tejto Súťaže.
Súťažiaci sa zaväzuje, že použitím súťažného príspevku nebudú dotknuté akékoľvek práva tretích osôb, vrátane práv osôb zobrazených v súťažnom príspevku. Všetky nutné súhlasy súvisiace s použitím súťažného príspevku v tejto Súťaži si musí účastník Súťaže vysporiadať na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. Za prípadné porušenie práv tretích osôb, najmä práv autorských či osobnostných v súvislosti so súťažným príspevkom, je zodpovedný účastník Súťaže.
V prípade ďalšej potreby použitia takéhoto diela Usporiadateľom (rozumej nad rámec vyššie uvedený v týchto pravidlách) súťažiaci potvrdzuje, že v nadväznosti na vznesenú požiadavku Usporiadateľa písomne potvrdí právo použitia predmetného autorského diela Usporiadateľom, pokiaľ s takýmto použitím bude súhlasiť. Súťažiaci však nie je povinný s použitím podľa predchadzajúcej vety súhlasiť. Za toto použitie súťažiacemu neprináleží žiadna dodatočná finančná či nefinančná odmena alebo protiplnenie.

6. Ďalšie dôležité podmienky súťaže

Získať výhru je možné len do okamihu ukončenia Súťaže. Účastníci Súťaže výslovne súhlasia s tým, že Usporiadateľ súťaže je oprávnený použiť bezplatne meno, priezvisko a mesto v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch organizátora v súvislosti s touto Súťažou a jeho výrobkov s tým, že môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov Súťaže v súlade s § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení., a to po dobu 5 rokov od ukončenia Súťaže.
Účastníci sa súťaže zúčastňujú s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné ani žiadne iné plnenie. Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom súťaže nijako zaviazaný, účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Usporiadateľa, než na tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.
Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo na vylúčenie účastníkov, u ktorých z konkurenčného správania sú zjavné známky podvodného súťaženia alebo iných praktík, alebo je tu akékoľvek iné dôvodné podozrenie zo zneužívania Súťaže.
Vyobrazenie výhier na komunikačných materiáloch Súťaže (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) je len ilustračné a nemusí vždy zodpovedať skutočnej podobe výhier.
Organizátor súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v Súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so Súťažou. Organizátor má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo Súťaže v prípade, že by tento účastník porušoval pravidlá, konal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhru podvodným spôsobom, využíval komunikačné prostriedky k poškodzovaniu mena Usporiadateľa či Organizátora alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škôd, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť.

V Bratislave dňa 13. 6. 2018