Objednávky nad 100€ doručíme zdarma

We have an english version of the pages for you.

Ochrana osobných údajov

Tieto podmienky ochrany osobných údajov sú platné od 30. 3. 2021.


Záleží nám na ochrane Vášho súkromia. Preto Vás prosíme o dôkladné a pozorné prečítanie týchto podmienok ochrany osobných údajov (ďalej len „Podmienky ochrany osobných údajov“).
Tieto Podmienky ochrany osobných údajov podrobne popisujú ako získavame, používame, uchovávame a prípadne zverejňujeme Vaše osobné údaje pri jednotlivých činnostiach vykonávaných spoločnosťou Silke s. r. o., so sídlom: Kyjevská 4, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 195 816, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 109548/B. V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov alebo žiadostí týkajúcich sa ochrany osobných údajov nás prosím kontaktujte na adrese Silke s.r.o., Údernícka 11 – budova Acord, 851 01 Bratislava alebo e-mailovou správou na info@noilibeauty.com.
Ak sa v týchto Podmienkach ochrany osobných údajov používa pojem „Silke“, „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť Silke s. r. o., so sídlom: Kyjevská 4, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 195 816, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 109548/B, založená v Slovenskej republike.


Na účely týchto Podmienok ochrany osobných údajov majú nasledovné pojmy tento význam:


„Osobné údaje“ znamenajú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej žijúcej fyzickej osobe, ktorá je identifikovateľná alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná, a ktoré spracúvame na niektorý z účelov uvedených v týchto Podmienkach ochrany osobných údajov.


„Prevádzkovateľ“ znamená konkrétnu osobu, ktorá určuje účel spracúvania Osobných údajov a je ním spoločnosť Silke s. r. o., so sídlom: Kyjevská 4, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 195 816, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 109548/B, v súlade s týmto Podmienkami ochrany osobných údajov.


„Sprostredkovateľ“ znamená iná osoba ako Prevádzkovateľ v danom prípade, ktorá v mene Prevádzkovateľa v konkrétnom prípade spracúva Osobné údaje.


„GDPR“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.


„Portál“ znamená webové stránky, ktorých prevádzkovateľom je Prevádzkovateľ, a ktoré sú prevádzkované na internetovej doméne www.noilibeauty.com. Portál zahŕňa všetky a akékoľvek časti webovej stránky, jej podstránok, ich obsah, zdrojové a strojové kódy tak, ako je v akomkoľvek čase dostupný a prevádzkovaný na vyššie uvedenej doméne.


Spoločnosť Silke spracúva Vaše Osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS ZÍSKAVAME?

Osobné údaje, ktoré nám sami poskytujete, a to v prípade, že:


  a) vyplníte Vaše údaje do príslušného objednávkového formulára pri objednávaní tovaru z Portálu;


  b) sa nás rozhodnete kontaktovať prostredníctvom emailu.


Prevádzkovateľ od Vás získava najmä nasledovné osobné údaje:


  a) v prípade, ak ste fyzickou osobou: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo, e-mailová adresa;


  b) v prípade, ak ste právnickou osobou: názov spoločnosti, fakturačná adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, telefónne číslo, e-mailová adresa.


Akékoľvek Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a ste povinní sami zvážiť, do akej miery takéto Osobné údaje poskytnete. Bez poskytnutia niektorých Osobných údajov však s Vami spoločnosť Silke nemôže uzatvoriť kúpnu zmluvu na Vami objednaný tovar. Prevádzkovateľ zabezpečuje Vaše Osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.


Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov a spoločnosť Silke sa bude na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto Osobných údajov spoliehať.


AKÝM SPÔSOBOM VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Spoločnosť Silke ako Prevádzkovateľ spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu a v súlade s týmito Podmienkami ochrany osobných údajov a za účelom uvedeným nižšie v týchto Podmienkach ochrany osobných údajov.


1. Plnenie zmluvných povinností


Vaše Osobné údaje spracúvame za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatváranej na základe odoslania a potvrdenia objednávky. Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou (právny základ podľa článku 6. ods. 1 písm. b) GDPR). Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu 3 (troch) rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy.


2. Zasielanie správ na účely priameho marketingu (newsletter)


Ak ste súhlasili so spracúvaním Vašich Osobných údajov pri registrácii na Portáli na marketingové účely, vyjadrili ste súhlas so spracúvaním Vašich Osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a emailová adresa na účely zasielania správ priameho marketingu (newsletter) na Vašu kontaktnú emailovú adresu a/alebo telefonickým kontaktovaním a/alebo zasielaním adresnej pošty na Vašu kontaktnú adresu, aby sme Vás informovali o novinkách a aktuálnych informáciách o produktoch, a to ak ste si vytvorili zákaznícke konto. Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na realizácii priameho marketingu s cieľom ponúkať Vám informácie a produkty, ktoré pre Vás môžu byť relevantné a zaujímavé (právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Vaše Osobné údaje budeme na tento účel spracúvať po dobu, pokiaľ sa neodhlásite zo zasielania správ na účely priameho marketingu (newsletter).


3. Poskytovanie, zlepšovanie a optimalizácia prevádzky Portálu


Vaše Osobné údaje vrátane údajov získaných z Vášho používania Portálu spracúvame na účely poskytovania, zlepšovania a optimalizáciu prevádzky Portálu, na zvýšenie komfortu pri jeho používaní, na zabezpečenie technickej podpory Portálu, analytického a štatistického vyhodnotenia používania Portálu, zistenia a zabránenia zneužívania Portálu (vrátane prevencie pred podvodmi, bezpečnostnými incidentami a inými podobnými aktivitami), vyhodnotenia rizík a plnenia zákonných povinností. Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnej prevádzky Portálu a optimalizácii jeho funkcionalít, ako aj plnenie zmluvy, ktorá vznikla vytvorením zákazníckeho konta (právny základ podľa článku 6. ods. 1 písm. f) GDPR). Vaše Osobné údaje budú spracúvané po dobu 3 (troch) rokov od návštevy Portálu. Takémuto spracúvaniu Osobných údajov môžete zabrániť zakázaním používania alebo ukladania súborov cookies na Vašom zariadení tým, že zmeníte nastavenie Vášho prehliadača. Niektoré funkcie Portálu však potom nemusia fungovať správne. Môžete tiež odstrániť súbory cookies, ktoré sa uložili na Vašom zariadení. Môžete tiež zvoliť prehliadanie nášho Portálu v „privátnom režime“, ktorý obmedzí rozsah údajov ukladaných súbormi cookies.


4. Vybavovanie žiadostí v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa GDPR


Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť, spracúvame na účely preskúmania, posúdenia, vykonania činností, vybavenia a informovania Vás o vybavení Vašej žiadosti týkajúcej sa uplatnenia niektorých z práv podľa článkov 16 až 22 GDPR. Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie našej zákonnej povinnosti (právny základ podľa článku 6. ods. 1 písm. c) GDPR). Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu 10 (desiatich) rokov odo dňa doručenia žiadosti.


KOMU SPRÍSTUPŇUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše Osobné údaje sprístupňujeme v nasledovných prípadoch:


ak nám taká povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb;

ak je to nevyhnutné na plnenie našich povinností a pri zabezpečení našich oprávnených záujmov, najmä našim advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb, marketingovým a reklamným agentúram a pod..

S osobami, ktoré majú postavenie Sprostredkovateľa uzatvárame v súlade s GDPR zmluvy o spracúvaní osobných údajov a Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje vždy na základe pokynov a v našom mene. Všetci naši Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje v súlade s týmito Podmienkami ochrany osobných údajov.


VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Ako dotknutá osoba máte vo vzťahu k spracúvaným Osobným údajom nasledovné práva.


1. Právo na prístup k údajom


Máte právo požadovať potvrdenie o tom, či sa Vaše Osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístupnenie týchto Osobných údajov (opakované sprístupnenie Osobných údajov môžeme spoplatniť) a o informáciu o:


účele spracúvania Osobných údajov;

kategórii spracúvaných Osobných údajov;

identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť Osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;

dobe uchovávania Osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;

práve požadovať od nás opravu Osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie Osobných údajov;

práve podať návrh na začatie konania o ochrane Osobných údajov;

zdroji Osobných údajov, ak sa Osobné údaje nezískali od Vás;

existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, najmä informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania Osobných údajov pre dotknutú osobu.

2. Právo na opravu


Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účel spracúvania Osobných údajov aj právo na doplnenie Vašich neúplných Osobných údajov.


3. Právo na vymazanie


Máte právo požadovať od nás, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ak:


už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;

ste odvolali svoj súhlas s ich spracúvaním, a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie;

namietate ich spracúvanie;

sa Vaše Osobné údaje získali nezákonne;

je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná; alebo

boli Osobné údaje získane v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR (ponuka služieb informačnej spoločnosti dieťaťu).

4. Právo na obmedzenie spracúvania


Máte právo od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich Osobných údajov, ak:


namietate správnosť Osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť Osobných údajov;

spracúvanie Osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

už nepotrebujeme Osobné údaje na účel spracúvania Osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov;

ste namietali voči spracúvaniu Vašich Osobných údajov až do doby, kým overíme, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

5. Právo na prenosnosť Osobných údajov


Máte právo od nás požadovať, aby sme Vám poskytli Osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požadovať, aby sme preniesli tieto Osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ale len v prípade, že právnym základom pre ich spracúvanie je Váš súhlas alebo plnenie zmluvy a zároveň spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.


6. Právo namietať


Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich Osobných údajov vrátane profilovania, ktoré je vykonávané na právnom základe, ktorým je náš oprávnený záujem. Na základe Vašej námietky vyhodnotíme, či s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu prevažuje ochrana Vášho oprávneného záujmu, Vašich práv a slobôd nad našimi oprávnenými záujmami, ktoré sledujeme spracúvaním Vašich Osobných údajov alebo ak oprávneným dôvodom je preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.


Máte právo namietať spracúvanie Vašich Osobných údajov na účely priameho marketingu (newsletter).


Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas so spracúvaním Vašich Osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Osobných údajov vykonávaného na jeho základe pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu sa netýka spracúvania Osobných údajov vykonávaných na inom právnom základe ako na základe Vášho súhlasu.


7. Práva iniciovať konanie o ochrane Osobných údajov


Máte právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iným dozorným orgánom v mieste Vášho bydliska.