Objednávky nad 100€ doručíme zdarma

We have an english version of the pages for you.

Obchodné podmienkyZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy, t.j. práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom – predávajúcim, ktorým je obchodná spoločnosť Silke s.r.o., so sídlom: Kyjevská 4, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská Republika, IČO: 50 195 816, DIČ: 2120217022, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 109548/B, e-mail: info@noilibeauty.com, tel.: 0948 039 085. (ďalej len „predávajúci“) a objednávateľom – kupujúcim, ktoré vznikajú pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu (e-shopu) www.noilibeauty.com.
Objednávateľom – kupujúcim môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem nakupovať na internetovej stránke www.noilibeauty.com (ďalej len „kupujúci“).
Časti týchto VOP, ktoré upravujú práva kupujúceho ako spotrebiteľa sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorého nie je možné považovať za spotrebiteľa. Spotrebiteľom je výlučne iba fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy alebo objednávky nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
Na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom sa vzťahuje ochrana podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iné predpisy upravujúce práva a povinnosti spotrebiteľa.
Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP sú aj Podmienky ochrany osobných údajov, ktoré môžete nájsť na tejto adrese.


PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY, KÚPNA ZMLUVA

1. Riadne vyplnená a odoslaná objednávka kupujúceho prostredníctvom internetovej stránky www.noilibeauty.com je návrhom kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená momentom doručenia záväzného potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho kupujúcemu, ktorým predávajúci vyjadrí svoj súhlas s návrhom kúpnej zmluvy (ďalej len “zmluva“). Potvrdenie objednávky bude kupujúcemu zaslané na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o potvrdení objednávky predávajúcim sa objednávka stáva pre predávajúceho a kupujúceho záväzná a medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú zo zmluvy vyplývajúce vzájomné práva a povinnosti.
2. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že:
a) je podľa platných predpisov Slovenskej republiky, prípadne krajiny svojho občianstva alebo rezidencie, oprávnený s predávajúcim uzavrieť platnú zmluvu;
b) ak odosiela objednávku ako zástupca inej osoby, tak je platne a účinne oprávnený takúto osobu zastupovať;
c) pokiaľ je to potrebné, tak má súhlas zákonného alebo iného zástupcu na uzatvorenie zmluvy a potvrdenie a akceptovanie týchto VOP;
d) je schopný dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto VOP;
e) sa riadne oboznámil s hlavnými vlastnosťami tovaru uvedenými v jeho popise a v prípade, že súčasťou kúpy je aj poistenie tovaru, aj so všetkými podmienkami poskytnutia tohto poistenia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a súhlasí s nimi v celom rozsahu;
f) sa riadne oboznámil s týmito VOP, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí;
g) bol na tieto VOP a reklamačný poriadok dostatočným spôsobom pred samotným uskutočnením a odoslaním objednávky upozornený a mal možnosť sa s nimi riadne oboznámiť;
h) bol riadne poučený o možnosti, podmienkach, lehote, postupe, právach a povinnostiach súvisiacich s odstúpením od zmluvy;
i) všetky v objednávke uvedené údaje sú správne.
3. Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku kupujúceho, resp. zrušiť objednávku kupujúceho alebo jej časť pred uzavretím zmluvy v prípade, ak sa niektorá z položiek objednaného tovaru:
a) už nevyrába alebo nedodáva, alebo
b) ak sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru, alebo
c) ak nie je dostupná alebo jej dodanie kupujúcemu nie je možné z iných dôvodov. V prípade, ak nastane niektorá z uvedených skutočností, predávajúci o tom bezodkladne informuje kupujúceho. V prípade, ak už kupujúci zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude táto už uhradená čiastka prevedená späť na účet kupujúceho, z ktorého bola uhradená, a to v lehote 14 (štrnásť) dní; v prípade platby kartou sa môže táto doba vzhľadom na postup banky predĺžiť, pričom v takomto prípade k uzavretiu zmluvy nedôjde.
4. Pri každej položke tovaru uvedenej na internetovej stránke www.noilibeauty.com je zobrazené, či je tovar na sklade. Pokiaľ tovar nie je na sklade, bude kupujúci bezodkladne informovaný o termíne jeho dodania. V prípade, že sa po potvrdení objednávky predávajúcim ukáže, že určitý tovar nie je možné dodať (napr. pre nedostatok na sklade), tak kupujúcemu môže byť pred expedovaním objednávky ponúknutý iný náhradný tovar rovnakého druhu za rovnakú alebo inú cenu. V prípade prijatia ponuky bude kupujúcemu namiesto pôvodného objednaného tovaru dodaný náhradný tovar, pričom v prípade potreby bude primerane upravená aj kúpna cena objednávky. V opačnom prípade bude tovar dodaný bez tejto položky a kúpna cena bude náležite znížená, pričom v prípade, ak už kupujúci zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny za takto nedodaný tovar, bude táto už uhradená čiastka prevedená späť na účet kupujúceho, z ktorého bola uhradená.


STORNO OBJEDNÁVKY

1. Kupujúci môže zrušiť (stornovať) svoju objednávku, ktorú predávajúci potvrdil, kým nebol tovar odoslaný (t. j. pred jeho expedovaním), čím kupujúci odstúpi od uzatvorenej zmluvy a objednávka sa považuje za zrušenú. Storno objednávky môže kupujúci odoslať predávajúcemu e-mailom na e-mailovú adresu info@noilibeauty.com, prípadne ju môže oznámiť predávajúcemu telefonicky na telefónnom čísle 0948 039 085. Pri zrušení (storne) objednávky je kupujúci povinný uviesť meno a priezvisko, e-mail a číslo objednávky. V prípade, ak už kupujúci zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny za tovar podľa objednávky, ktorú neskôr kupujúci v súlade s týmito VOP stornuje, bude táto už uhradená čiastka prevedená späť na účet kupujúceho, z ktorého bola uhradená, a to v lehote 14 (štrnásť) dní; v prípade platby kartou sa môže táto doba vzhľadom na postup banky predĺžiť.
2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy (stornovať objednávku), ak nebude možné dodať tovar z dôvodu jeho nedostupnosti (napr. vypredanie zásob alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci a pod.) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nebude možné dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene a/alebo zabezpečenie tovaru by spôsobilo predávajúcemu neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote tovaru. O takomto stornovaní objednávky predávajúci kupujúceho bezodkladne informuje a vráti mu peniaze do 14 (štrnásť) dní od oznámenia o odstúpení, a to prevodom na účet, z ktorého bola platba uhradená; v prípade platby kartou sa môže táto doba vzhľadom na postup banky predĺžiť.


POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v množstve, akosti, vyhotovení a za cenu podľa uzatvorenej zmluvy. Tovar bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru a prevzatím tovaru, t. j. objednaný tovar zostáva do úplného zaplatenia kúpnej ceny a prevzatia tovaru kupujúcim majetkom predávajúceho.


CENA

Cena v čase vytvorenia objednávky uvedená na internetovej stránke www.noilibeauty.com pri konkrétnom tovare je záväzná a je uvedená vrátane DPH.
Ak nie je cena obalu súčasťou ceny tovaru, tak pred potvrdením a odoslaním objednávky bude o tejto skutočnosti kupujúci zrozumiteľne upovedomený.
Náklady na dopravu tovaru sú kupujúcemu účtované zvlášť podľa zvoleného spôsobu dopravy tovaru a adresy dodania, pričom je s nimi kupujúci oboznámený ešte pred potvrdením objednávky. Kupujúci si môže vybrať z viacerých možností doručenia objednaného tovaru, ktoré mu budú sprístupnené na výber v objednávke spolu s cenou zvoleného spôsobu doručenia. Výška poštovného bude pripočítaná k celkovej kúpnej cene pred záväzným odoslaním objednávky kupujúcim.
Ak predávajúci ponúka akciové ceny tovaru, tak tieto sú platné do dátumu platnosti ceny uvedenej pri konkrétnom tovare, pričom predávajúci si vyhradzuje právo akciu skrátiť v prípade vypredania zásob akciového tovaru.
V prípade, že sa na internetovom obchode www.noilibeauty.com pri niektorej položke tovaru vyskytne cena „0 €“, prípadne žiadna cena alebo iná cena, ktorá je evidentne a neodôvodnene (napr. nejde o akciový tovar) zanedbateľná voči obvyklej cene tovaru (napr. 1/10 z obvyklej ceny a pod.), tak predávajúci nemá povinnosť za túto cenu tovar dodať, pričom ponúkne kupujúcemu dodanie tovaru za cenu riadnu.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny tovaru v prípadoch výraznej zmeny kurzu a pri zmenách cien u dodávateľov.


ORGÁNY DOZORU

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Ružinovská 8
820 09 Bratislava
Tel. č. 02/43338 286, +421 917 426 111
Fax č. 02/43338 288
E-mail: ruvzba@uvzsr.sk


Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
Tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
Fax č. 02/58 27 21 70

PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Platbu kúpnej ceny za objednaný tovar môže kupujúci uskutočniť spôsobom, ktorý za týmto účelom sprístupní predávajúci, a to najmä:
a) v hotovosti pri preberaní zásielky (dobierkou na pošte alebo kuriérovi) ‒ dobierka je možná iba pri posielaní tovaru v rámci Slovenska;
b) kreditnou kartou VISA, MasterCard alebo Maestro prostredníctvom platobného portálu Besteron;
c) prevodom na účet;
d) priamym vkladom na účet.

DODACIE PODMIENKY
Spôsob dodania
Tovar je kupujúcemu zasielaný kuriérskou službou, pričom predávajúci je oprávnený pridať aj iné spôsoby dodania tovaru (napr. na výdajnom mieste a pod.). V takomto prípade zverejní informáciu o novom spôsobe dodania na webovom sídle internetového obchodu www.noilibeauty.com alebo zmenou týchto VOP.
Miesto dodania
Objednaný tovar bude dodaný na miesto, ktoré kupujúci uviedol v objednávke. Predávajúci si vyhradzuje právo neumožniť dodanie mimo územia Slovenskej republiky, v takom prípade bude kupujúci informovaný o stornovaní jeho objednávky, a ak už kupujúci zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude táto už uhradená čiastka prevedená späť na účet kupujúceho.
Záväzok predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, má predávajúci právo od zmluvy odstúpiť a požadovať od kupujúceho náhradu nákladov spojených s odoslaním a vrátením tovaru.


Čas dodania

Pri každom tovare je uvedená dodacie lehota, ktorá určuje do koľkých pracovných dní od uzavretia zmluvy predávajúci zvyčajne tovar odosiela. Termíny dodania tovaru uvedené na internetovej stránke www.noilibeauty.com majú iba informatívny charakter.
Ak sa objednaný tovar nachádza na sklade a kupujúci zvolil platbu vopred na účet, predávajúci odošle objednaný tovar bezodkladne po prijatí platby (v pracovné dni). Ak sa objednaný tovar nachádza na sklade a kupujúci zvolil platbu na dobierku alebo kupujúci úspešne uhradil kúpnu cenu kreditnou kartou, predávajúci odošle objednaný tovar kupujúcemu nasledovný pracovný deň po potvrdení objednávky.
V prípade, že predávajúci termín dodania z akéhokoľvek dôvodu nebude môcť dodržať (napr. ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade a pod.), informuje o tejto skutočnosti kupujúceho bez zbytočného odkladu a zároveň uvedie predpokladaný termín dodania. Ak predávajúci nezabezpečí tovar ani v dodatočnej dodacej lehote, ktorú kupujúcemu oznámil, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Kupujúci súhlasí s predlžením dodacej lehoty jednotlivého tovaru v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne.
O expedícii tovaru je kupujúci informovaný telefonicky alebo prostredníctvom emailu, ktorý kupujúci uviedol v objednávke. V prípade potreby bude predávajúci alebo doručovateľ informovať kupujúceho o presnom čase dodania tovaru, pričom kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť na inom ako navrhovanom čase doručenia.


Ďalšie podmienky dodania

Na doručovanie sa môže vzťahovať aj osobitný prepravný poriadok doručovateľa, pričom v takomto prípade bude prepravný poriadok kupujúcemu prístupný pred potvrdením a odoslaním objednávky.

Objednaný tovar bude kupujúcemu spravidla dodaný v jednej zásielke, avšak predávajúci je oprávnený v rámci lehoty dodania dodať kupujúcemu tovar podľa uzatvorenej zmluvy aj po častiach.
Predávajúci sa zaväzuje zaslať kupujúcemu objednaný tovar v čo najkratšom možnom čase a zabalený tak, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia zásielky počas prepravy. Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný skontrolovať, či obal nie je poškodený a či je tovar bez vád.
Predávajúci nezodpovedá za poškodenie a/alebo oneskorenie dodávky tovaru spôsobené doručovateľom (t.j. poštou, kuriérskou spoločnosťou a pod.), v objednávke nesprávne zadanou dodacou adresou kupujúceho alebo zásahom vyššej moci.
Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu priamo u dopravcu. Za škody vzniknuté pri preprave predávajúci nenesie zodpovednosť.


ODSTÚPENIE OD ZMLUVY KUPUJÚCIM, KTORÝ JE SPOTREBITEĽOM

1. Ak je kupujúci spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom internetového obchodu www.noilibeauty.com v lehote do 14 (štrnásť) dní odo dňa prevzatia tovaru, alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu, a to aj bez uvedenia dôvodu a bez sankcií. Právo na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť aj pred prevzatím tovaru.
2. Formulár na odstúpenie od zmluvy je k dispozícii na webovej stránke internetového obchodu www.noilibeauty.com. Adresa na doručenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim - spotrebiteľom je Silke s.r.o., Údernícka 11 – budova Acord, 851 01 Bratislava.
3. Právo na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho písomným oznámením (vyplnením formulára na odstúpenie), a to v listinnej podobe alebo e-mailom na adresu: info@noilibeauty.com. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak je oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty. Odstúpením sa zmluva ruší od začiatku. Kupujúci môže uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy, t.j. k samostatnej položke tovaru, v takom prípade sa zmluva ruší v tejto časti.
4. Kupujúci je povinný zaslať tovar predávajúcemu späť spolu s kópiou daňového dokladu (faktúrou), resp. dodacím listom najneskôr do 14 (štrnásť) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Tovar je potrebné doručiť kompletný vrátane príslušenstva, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale, neotvorený a nepoužívaný. Kupujúci zodpovedá za znehodnotenie tovaru vzniknuté v dôsledku zaobchádzania s tovarom nad rámec potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutá povinnosť spotrebiteľa zaplatiť predávajúcemu za plnenia poskytnuté spotrebiteľovi do momentu odstúpenia od zmluvy. Tovar je potrebné zaslať doporučene s poistením (dobierka nebude predávajúcim akceptovaná). Náklady spojené so zaslaním znáša kupujúci.
5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:
a) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
b) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
c) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
d) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
f) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
g) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
h) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
6. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 (štrnásť) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy kupujúceho vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený, alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru predávajúcemu.
7. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude tovar kupujúcemu vrátený na jeho náklady.
8. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave (s výnimkou zníženia hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním spôsobom, ktorý je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru), kupujúci zodpovedá za škodu vzniknutú na tovare a je povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody prebehnú tak, že kúpna cena, ktorá je predávajúcim v prípade odstúpenia vrátená kupujúcemu, je o tieto náklady a škodu úmerným spôsobom znížená.


ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMÁCIE TOVARU U KUPUJÚCEHO, KTORÝ JE SPOTREBITEĽOM

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci nezodpovedá za vady, o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel alebo ktoré sám spôsobil.
2. Záručná doba na tovar zakúpený v internetovom obchode www.noilibeauty.com je pre spotrebiteľov štandardne 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétny tovar určené inak (v prípade kozmetických produktov je doba spotreby uvedená na obale konkrétneho kozmetického produktu). Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako záručný list. Tovar, ktorým je kozmetický produkt, je vždy dodávaný minimálne 3 (tri) mesiace pred ukončením doby spotreby uvedenej na jeho obale.
3. Nekompletnosť zásielky, alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť predávajúcemu do 48 hodín od prevzatia tovaru, neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky, alebo mechanického poškodenia tovaru nemusia byť uznané.
4. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť u predávajúceho reklamáciu, a to tak, že doručí tovar spolu s reklamačným formulárom na adresu predávajúceho Silke s.r.o., Údernícka 11 – budova Acord, 851 01 Bratislava. Reklamačný formulár je zverejnený na webovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný v reklamačnom formulári uviesť popis vady. Pri vybraných výrobkoch môže kupujúci uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „záručný servis“), ktorých zoznam je zverejnený na webovej stránke predávajúceho. Reklamačné konanie začína, keď sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie vyplneného reklamačného formulára predávajúcemu; a súčasne
b) doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu.
5. Začiatok reklamačného konania je dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť predávajúcemu, pokiaľ predávajúci nepoveril vybavovaním reklamácie záručný servis, v takom prípade môže kupujúci doručiť tovar a reklamačný formulár priamo záručnému servisu.
6. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu.
7. Predávajúci alebo záručný servis vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej uvedie označenie vady tovaru a poučí kupujúceho - spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Predávajúci je oprávnený doručiť kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
8. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo záručný servis povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 (troch) dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 (tridsať) dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo záručný servis reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (tridsať) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho e-mailom alebo listom.
9. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 (dvanástich) mesiacov od uzavretia zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou osobou alebo záručným servisom, ktorý je osobou určenou výrobcom na vykonávanie servisu (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia, náklady na odborné posúdenie tovaru a iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru znáša predávajúci.
10. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru po 12 (dvanástich) mesiacoch od uzavretia zmluvy a predávajúci ju zamietol, v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci uhradí kupujúcemu do 14 (štrnásť) dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemôže predávajúci zamietnuť.
11. Záruka sa nevzťahuje na chyby a vady, na ktoré bol kupujúci predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva uzatvorená, musel vedieť.
12. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na kúpnu cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže podľa vlastnej úvahy vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
13. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo odstúpiť od zmluvy. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia, aby sa tovar riadne užíval, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
14. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ak:
a) uplynula záručná doba tovaru;
b) kupujúci spôsobil vadu tovaru sám (napr. v dôsledku nesprávneho skladovania, mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim a pod.);
c) kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený, a ak bola pre vadu tovaru poskytnutá zľava z kúpnej ceny tovaru;
d) vada vznikla v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného nesprávnym či nadmerným používaním tovaru;
e) boli porušené ochranné plomby na tovare;
f) vada tovaru bola spôsobená zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí;
g) vada tovaru bola spôsobená používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu;
h) vada tovaru bola spôsobená používaním tovaru kupujúcim v rozpore s technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR;
i) vada tovaru alebo jeho poškodenie nastali po prevzatí tovaru kupujúcim v dôsledku neodvrátiteľnej a/alebo nepredvídateľnými udalosťami a/alebo poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením;
j) vada tovaru bola spôsobená neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci;
k) vada tovaru bola spôsobená zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
15. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené bežným používaním.
16. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru;
b) výmenou tovaru;
c) vrátením kúpnej ceny tovaru;
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru;
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia;
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
17. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 (tridsať) dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.
18. Pre účely reklamácie sa za opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt 1 (jednej) odstrániteľnej vady viac ako dvakrát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako 3 (troch) rôznych odstrániteľných vád súčasne.
19. Spotrebiteľ je v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov oprávnený predložiť orgánu alternatívneho riešenia sporu návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, ak predávajúci zamietol alebo sa v lehote 30 (tridsať) dní odo dňa jej odoslania nevyjadril k žiadosti o nápravu, na základe ktorej spotrebiteľ vyjadruje svoju nespokojnosť so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa spotrebiteľ domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Orgánom alternatívneho riešenia sporov pre služby internetového obchodu www.noilibeauty.com je Slovenská obchodná inšpekcia, www.soi.sk. Spotrebiteľ, ktorý si objednal ponúkaný tovar a/alebo službu v elektronickom obchode predávajúceho, môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú nájde na stránke http://ec.europa.eu/odr.
20. Kupujúci - podnikatelia - fyzické a právnické osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti, berú na vedomie, že podmienky zodpovednosti za vady tovaru sa riadia Obchodným zákonníkom a sú odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov.


DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

1. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi autorské a priemyselné práva, je webová stránka www.noilibeauty.com a materiály na nej publikované (ochranné známky, texty, kresby, grafika, logo a pod.) vo výhradnom vlastníctve spoločnosti Silke. Ich kopírovanie a publikovanie bez predošlého súhlasu spoločnosti Silke je zakázané.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 30. 3. 2021. Spoločnosť Silke si vyhradzuje právo tieto VOP zmeniť.
2. Predávajúci je oprávnený previesť všetky práva a povinnosti podľa týchto VOP a zmluvy na tretie osoby, kupujúci nie je oprávnený tieto práva previesť.
3. Neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto VOP zo strany predávajúceho neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa týchto práv a takéto právo alebo nárok je predávajúci oprávnený si kedykoľvek uplatniť.
4. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, nie je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky voči predávajúcemu proti pohľadávkam predávajúceho voči kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky (splatné aj nesplatné) voči kupujúcemu (nespotrebiteľovi) proti akýmkoľvek pohľadávkam kupujúceho (nespotrebiteľa) voči predávajúcemu.
5. Predávajúci nezodpovedá za škody a ani prípadné nedodržanie záväzkov podľa zmluvy a týchto VOP v prípade, ak ku škode alebo nedodržaniu záväzku došlo bez jeho pričinenia v dôsledku neodvrátiteľnej a nepredpokladateľnej udalosti (vyššia moc). Pre vylúčenie pochybností sa za vyššiu moc považujú aj akékoľvek obmedzenia prijaté alebo nariadené orgánmi verejnej moci v súvislosti s ochorením COVID-19.
6. Ak by niektoré ustanovenie týchto VOP malo byť neplatným už v čase ich vydania, alebo ak sa stane neplatnými neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení VOP. Namiesto neplatných ustanovení VOP sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.
7. Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú kupujúcemu jej odoslaním do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia 3. (tretí) deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby.
8. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť znenie týchto VOP, pričom zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.noilibeauty.com alebo od dátumu v nich uvedenom.
9. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré sú založené uzatvorením zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, pokiaľ to neodporuje kogentným normám všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že pre rozhodovanie ich spory budú rozhodované všeobecnými súdmi Slovenskej republiky, ak to neodporuje kogentným normám všeobecne záväzných právnych predpisov.


Ďakujeme za čas, ktorý ste strávili prečítaním týchto VOP.


Zodpovedná osoba a kontakt:
MUDr. Zuzana Gyárfášová
gyarfasova@noilibeauty.com
+421 948 039 085